การเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง

เข้าสู่ระบบ

ชื่อ-นามสกุล  :

ชื่อ (ไม่ใส่คำนำหน้า)

นามสกุล

รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก :


** การป้อนชื่อ-นามสกุล และบัตรประจำตัวประชาชน เป็นเพียงการตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันการใช้สิทธิ์เสนอชื่อเท่านั้น ระบบจะไม่เก็บข้อมูลว่าท่านใดได้เสนอชื่อบุคคลใดบ้าง **Copyright 2008, Department of Software Development, Computer Center. All Right Reserved.